Privacy Policy

Privacyverklaring

Dance Barendrecht hecht waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Via deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie hoe wij omgaan met deze persoonsgegevens. Wij doen er alles aan uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens, binnen de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, dus ook naar derden en deze beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.
In deze privacyverklaring verklaren wij:
 • Welke persoonsgegevens wij verwerken en op welke manier;
 • Voor welke doeleinden wij uw persoonsgegevens verwerken;Welke bewaartermijnen wij hanteren;
 • Met welke categorieën van ontvangers wij uw persoonsgegevens delen;
 • Hoe wij uw persoonsgegevens beschermen;
 • De rechten waarover u als betrokkene beschikt;
 • Hoe wij gebruik maken van cookies;
 • Hoe u contact met ons op kunt nemen.
Indien je jonger bent dan 16 jaar, dient een van jouw ouders dan wel jouw wettelijk voogd, toestemming te geven voor het verwerken van de persoonsgegevens als uiteengezet in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die Dance Barendrecht verwerkt

Met persoonsgegevens wordt alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon bedoeld. Wij verwerken de volgende persoonsgegevens:

 • Basisgegevens (uw voor- en achternaam, tussenvoegsel);
 • Contactgegevens (uw e-mailadres, postadres en telefoonnummer);
 • Overige gegevens behorende bij een lidmaatschap (bankrekeningnummer en eventuele andere betalingsgegevens);
 • Persoonsgegevens die u aan ons verstrekt bij het invullen van een onlineformulier, voor bijvoorbeeld het meedoen aan een proefles of activiteit;
 • Persoonsgegevens die je aan ons verstrekt ten behoeve van een vrijwilligersrol.

Indien u contact met ons opneemt per e-mail of via de telefoon verwerken wij de gegevens die u verstrekt. Het gaat dan om de contactgegevens die u aan ons verstrekt (naam, e-mailadres, telefoonnummer) en de reden waarom u contact met ons zoekt (bijvoorbeeld omdat u een vraag heeft).

Waarom gebruikt Dance Barendrecht uw gegevens?

Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
Het voorbereiden of uitvoeren van de overeenkomst die u met ons hebt gesloten;
Het verstrekken van de door u gevraagde informatie;
Het versturen van verenigingsnieuws en servicegerichte informatie om onze leden te informeren, te interesseren en te betrekken, mits hiervoor toestemming is gegeven door u bij de inschrijving bij Dance Barendrecht.
Het plaatsen van door leden ingezonden foto’s en bijbehorende gegevens op de website van Dance Barendrecht of plaatsing van deze foto’s en gegevens in eventuele andere (promotionele) uitingen over Dance Barendrecht;
Het voldoen aan wettelijke verplichtingen. Wij verwerken jouw persoonsgegevens op basis van een of meerdere van de volgende juridische grondslagen:

 • Het voorbereiden of uitvoeren van een overeenkomst;
 • Het voldoen aan een wettelijke verplichting;
 • Een gerechtvaardigd belang;
 • Uw toestemming.

Hoe lang bewaart Dance Barendrecht uw persoonsgegevens?

Dance Barendrecht bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het bereiken van de in dit privacy beleid genoemde doeleinden dan wel om aan wet- en regelgeving te voldoen.

Aan wie verstrekt Dance Barendrecht uw persoonsgegevens?

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Dit kan gaan om een derde partij die de ledenadministratie of (loon)administratie verzorgt. Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft. Bij leden jonger dan 16 jaar wordt altijd schriftelijke toestemming gevraagd van de ouder, verzorger of wettelijk vertegenwoordiger. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Beveiliging van uw gegevens

Dance Barendrecht neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Zo zijn alle personen die namens Dance Barendrecht kennis kunnen nemen van uw gegevens gehouden tot geheimhouding daarvan en zijn op de hoogte van het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Recht op inzage, rectificatie of wissen van de persoonsgegevens

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
Wanneer u dit als optie wilt, kunt u een mailtje sturen naar info@dancebarendrecht.nl.

Gebruik van cookies

Dance Barendrecht maakt alleen gebruik van analytische cookies ten behoeve van Google Analytics. IP-adressen van bezoekers worden daarbij geanonimiseerd opgeslagen om uw privacy hierbij te waarborgen. Het delen van gegevens is uitgezet en er wordt geen gebruik gemaakt van andere diensten van Google in combinatie met Analytics. Het privacybeleid van Google Analytics kunt u lezen op https://policies.google.com/privacy?hl=nl.

Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring vragen hebt hierover, kunt u contact met ons opnemen via onderstaande contactgegevens.

Dance Barendrecht
E-mail: info@dancebarendrecht.nl